Regler for bruk

STORSTUA

  1. Hvem kan leie Storstua:

Alle andelseiere i Grensen, Dyretråkket og Åsbråten borettslag.

Langtidsleie må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Tilstelninger som antas å kunne skape uro eller utrygghet i lokalmiljøet, kan nektes leie.

Arrangementet kan omfatte inntil 50 personer. Flere enn 50 personer er brudd på lokalets branninstruks.

Hvis brukere av lokale er under 18 år, skal det under hele arrangementet være minst to ansvarlige voksenpersoner til stede. Leietaker plikter å oppgi navnet på disse personene til utleier.

  • Avslutning av arrangementet:

Alle dager skal arrangementet være avsluttet, og det skal være ro i lokalene, innen 20.00.

Ved arrangementer som holdes fredag og lørdag skal lokalene være klargjort og vasket senest kl. 10.00 påfølgende dag.

Manglende renhold vil medføre at det blir rekvirert eksternt rengjøringsbyrå. Og kostnadene til dette blir fakturert leietaker. Se pkt 5 priser.

  • Leietakers plikter:

Leietaker plikter å se til at reglene overholdes. Leietaker holdes økonomisk ansvarlig for all skade på eller ved lokalene, utstyr eller inventar utover normal slitasje på lokalene i hele leie perioden.

Leietaker kan ikke på noen måte låne eller leie lokalet ut til andre. Beboere som leier på vegne av personer som ikke bor i Grensen, Dyretråkket eller Åsbråten borettslag uten å opplyse om dette, vil bli utestengt fra fremtidig leie av Storstua.

Leietaker plikter umiddelbart å melde fra om eventuelle skader og mangler som finnes i lokale før lokalet tas i bruk. Inventar og utstyr skal ikke fjernes fra lokalet. Leietaker er ansvarlig for at dette ikke skjer.

Leietakers plikter å rapportere alle eventuelle uregelmessigheter, skader m,m, som oppstår i forbindelse med utleien. Rapportering skal skje til utleier senest dagen etter.

Leietaker skal påse at stoler og annet utstyr er satt på rett plass etter bruk, og at bordene er vasket, foldet sammen og stablet. Søppel sorteres etter reglene for kildesortering, alle sekker og poser knytes helt tett og settes i vindfang. Leietaker er ansvarlig for skader eller mangler på lokaler og utstyr som oppstår i forbindelse med utleien. Leietaker vil bli belastet nødvendig reparasjon av lokaler, inventar og utstyr dersom leietaker er ansvarlig for skaden eller mangelen. Det samme gjelder ved supplering av ødelagt eller manglende utstyr. Blir inventar eller utstyr ødelagt, blir erstatningskrav fakturert leietaker.

Kjøring til lokalen skal begrenses til kun nødvendig transport. Det er ikke lov å parkere på plassen utenfor hovedinngangen. Borettslagenes øvrige ordens og parkeringsreglement gjelder for alle leietakere. Husk at lokale ligger tett opp til boliger. Det skal ikke skapes støy eller foregå aktiviteter som er til sjenanse for beboerne rundt lokale. Hvis det spilles musikk, må vinduene være lukket.

Det er ikke lov å overnatte i lokalene.

Det er ikke lov med alkohol i lokalene.

  • Utleiers plikter:

Utleier plikter å stille lokalet klar til bruk senest ved det tidspunkt som er avtalt ved bestillingen. Lokale skal være ryddet og vasket. Utleier skal også sjekke at brannslokkeutstyr og rømningsveier er i orden.

  • Priser:

Se priser i bestillingskalenderen.

  • Betaling:

Leiesummen må være innbetalt minst 1 uke før lokalet skal brukes, ved hjelp av Vipps til 603519. Det er ikke mulig å betale med kontanter eller kort. Betalingen skal skje i Åsbråten servicesentral sin lokaler i Grensestien 23, samtidig som kontrakt skal undertegnes.

  • Brannsikkerhet:

Leietaker er ansvarlig for å sette seg inn i branninstruksen og sørge for at denne overholdes mens lokale er i bruk. Branninstruksen finnes som oppslag i lokalet.

  • Avbestilling:

Avbestilling må skje senest 1 uke før utleiedato. Ved avbestilling etter denne fristen vil det bli belastet et avbestillingsgebyr på 50% av leiesummen.

  • Mislighold av avtalen:

Mislighold av leiekontrakt, kan medføre at andelseier mister rett til å leie lokalene i opp til ett år ved første gangs overtredelse. Repeterende overtredelser kan medføre at andelseier mister rett til all fremtidig leie.

Åsbråten Servicesentral

Tlf: 22610452 (mellom 10.00 og 14.00 hverdager)